Search Text:
Leave blank will show full list.
(eg. Last Name or Chinese Name)

Full Directory Listing (Login ID/Password Protected Info.)  

Alumni of The Affiliated Senior High School Of National Taiwan Normal University - USA / DC Chapter
fcdc.master@gmail.com
Last Updated: October 13, 2004

Record Count ChineseNameFamilyNameGivenNameHSClassNoMSClassNo
1金晚成 Chin Wangching  
2徐良炳 Hsu Andy N42 9999 
3黃乾敏老師 Huang Clara  
4范福雲老師 Fan Florence  
5謝亦華老師 HSIEH   
6鍾 幹老師 CHUNG Kan  
7徐則莊 CHU Angela  
8丘宏義 CHIU Hong Yee 11  
9林衍茂 LYNN Yen-Mow 11  
10李友石 Lee Yiu Shih 14  
11程智清 Chen Tz-ching 16  
12劉佐唐 Liu Stanley 17  
13劉前媊 Shaw Jane Liu 17  
14王澄淮 Wang John 17  
15李劍瑩 Wu Margaret 18  
16林光華 LIN Kuang-Hua 18 
17查南珩 CHAR Nan-Huan 19  
18林匡藩 LIN Kuan-Fam 19 19 
19趙炎武 CHAO Yen-Wu 22  
20黃 傑 HUANG Jeffrey C. 22  
21薛正剛 HSUEH Peter 24  
22趙炎武  Chao Yen-Wu 24  
23蔡繼興 TSAI  26  
24盧業裴 LU Y. P. 26  
25范大年 FAN Dah Nien 28  
26黃偉堯 HUANG Thomas 29  
27王寶青 WANG Paul 30  
28張文中 CHANG James 30 35 
29黃用 Huang Yung 31  
30王智邃 Wang Chei 31  
31程明賢 CHENG Thomas 32 21 
32謝世永 HSIEH David S.Y. 32 21 
33浦大祥 POE Arthur Ta-Shiang 32 22 
34丁兆治 TING Chou-Chik 33  
35于建中 Yu Victor 33  
36李建祥 LEE Jan C. 33 27 
37吳一鳴 WU Roland 35  
38孫熙溫 Sun Evan 35  
39勞祥生 LAO Chang S. 35 26 
40黃傑平 HUANG David C. 36 25 
41卞學讓 Pian Jay 36 26 
42張祖慶 CHANG William E1 E1 
43張仁芳 CHANG Ren Fang E1 E1 
44錢致榕 CHIEN Chih-Yung E1 E1 
45萬家安 WAN C. A. E1 E1 
46錢怡祖 CHIEN Yi-Tzuu E1 E1 
47沈約翰 (Pass Away) SHEN John E1 E2 
48王慶襄 WANG James E1 E2 
49萬慕文 Wan Peter 37 37 
50潘霖森 PAN Lin-Sen 38  
51王仲山 WANG Chung S. 39  
52唐作樑 TANG Tsou-Liang 40  
53楊達倫 YANG Ta-Lun 40 32 
54陳嘉定 CHEN Chia-Ting 16  
55林克光 LIN K. K. 42  
56江力賢 Kiang Robert 43  
57李全序 LEE Chuan-Shue E5  
58李渭磊 LEE Henry E5 E5 
59陳德仁 CHEN John T. E6 E6 
60杜經文 TU King-Mon 44  
61王溥生 WANG Pu-Sen 44  
62賴義雄 LAI Robert Y. 45 38 
63何益生 HO John Y. 45 41 
64吳述中 WU Shu-Chung 46  
65葉詠泉 YEH Yung-Chuan 46  
66錢奎元 CHIEN Kuei-Yuan 46  
67劉鵬圖 Liu Peng Tu 47  
68王宏凱 WANG George H. K. 47 42 
69陶龍生 TAO Louis L. S. E8 E7 
70戴元亨 TAI Yuan-Heng E8 E8 
71陳芳月 KAO Grace F. E8 E8 
72 Chang Ning 48  
73張鐵鈞 CHANG Alfred 48 53 
74徐小波 HSU Paul S.P. E5  
75鄒祖瑋 CHOU Tsu-Wei E5 E5 
76吳和眉 CHIEN Amy E10  
77 YAO MAXWELL E10 E10 
78錢致慶 CHIEN Calvin C. E10 E10 
79劉 渝 LIU  57  
80周宗隆 CHOU Laurence 59  
81薛正初 Hsueh Danny 59  
82楊憲桂 YANG Shen K. 61  
83吉誠中 CHI Cheng Chung E11 E11 
84呂大鍾 LU T.C. E12 E12 
85王定一 WANG Ting-I E12 E12 
86莊 易 TSONG Y. 62  
87任建立 (Pass Away) JEN Chian-Li 62  
88李 潮 LI Ned C. 63 63 
89蔣達昌 CHIANG Charles 64  
90陳正文 Chen Jen Wen 84  
91李孟光 LEE Meng K. 65 64 
92鄒長可 TSEU Alex C. 66  
93趙 麒 CHAO George 67 67 
94馮家駒 FENG C.G 68  
95李一群 LEE Yee-Chun E14  
96姚詩斌 YAO S. Bing 70  
97王希一 WANG Hsi-I 75  
98徐世杰 Hsu James 75 77 
99廖慶梓 LIAO Frank 76 71 
100Yang Shen shih  Young morris E15  
101姚師舜 YAO Edwin E15 E15 
102狄大慶 DEE Richard E16 E16 
103金炤 Jin Scott 80  
104林 遠 LIN Tony 81 78 
105皮猷武 Pee David 83 82 
106張武光 Chang Bill 85  
107王寄秦 WANG Chi-Chin 85  
108李捷裕 LEE Jye-Yuh 86  
109方 預 FANG Paul Y. E17 E17 
110陳星衡 CHEN Hsing-Hen E18  
111韓世平 HAN Shih-Ping E18 E18 
112周鐵臨 Chow Telin E19 E19 
113董一明 TUNG Immanuel I. 89 92 
114唐康寧 TANG Kang 91 94 
115謝騰光 HSIEH Terng-Kuang 93 89 
116李 炎 LI Yen 97  
117江輔昌 KIANG Sherman E20 E20 
118崔可培 TSUI Kirby E20 E20 
119王純傑 WANG John S. C. E21 E21 
120徐逸才 Hsu Y.T. E21 E21 
121張維麟 Chang Weiling E22  
122曹志濤 TSAO Richard E22 E22 
123林道存 Lin Brent E23 E23 
124吳宗麟 WU David E23 E23 
125吳思中 Wu Sze-chung E23 E23 
126江德賢 CHIANG Ted E23 E23 
127夏緒安 HSIA Anthony E24 E24 
128Wang, Yen-hsiang Wang Yen-hsiang E25 E25 
129陳其欣 CHEN Mike 98 98 
130林銘鑑  Lin James 99  
131王建魯 WANG Wesley 103  
132吴成城 Wu ChengCheng  
133魏宗基 WEI James E27 E27 
134李恆修 Lee Stephen E27 E27 
135朱國燊 CHU Frank E29, E30, E28 E29 
136鮑世燦 BAO Charles 109  
137章以本 CHANG William Y. B. 111  
138陳憲章 CHEN Shiann-Jang 117  
139許廷耀 Hsu Tim 117  
140紀正聰 CHI Steve 119  
141陳爾平 CHEN  71  
142郭宏祥 Kuo Hong Hsiang 102  
143董化群 Tung Edward 109  
144魏志青 WEI David 124  
145孫昌仁 Sun James 126  
146張克致 CHANG Ker-Chi 140甲  
147王紹荀 WANG Joseph 140甲  
148金祥英 KING Peter 141  
149沙晉麟 SHA Benjamin 147  
150羅應光 Lo Peter 154  
151廖文毅 LIAO Wenyee 154  
152周建忠 CHOU Joseph  N03  
153張大同 Chang Ta-Tung Jacob 165  
154林宗東 LIN Jordan 166  
155丘慰慈 CHIU Alex 169  
156陳一村 CHEN I-Tsuen 182  
157黃達安 Huang Da An 195  
158陳明祥 Chen Martin Mingh 209  
159徐天估 HSU Tim H. 220  
160王建業 (Pass Away) Wang David 222  
161聶森 Nieh Sen 223  
162葉有杉 Yeh Daniel 225  
163李德源 LEE Der-Yuan 228  
164熊培霖 HSIUNG Barry P. 233  
165趙介生 CHAO Jason 234  
166黃秋明 HUANG Chiou-Ming 239  
167曾俊明 TSENG Chun Ming 244  
168林邦夫 LIN John 246  
169張伯存 Chang Po Tsun 249  
170張文闊 CHANG Wally 252 9999 
171蔡傑 Tsai Jason 253  
172許信義 HSU Steve 254  
173胡致真 HU Scott 258  
174俞克威 Yu Mike 267  
175陳新霖 Chen Shin-Lin 271/277  
176許冠雄 HSU Guan-Hsong 276  
177趙克歐 CHAO Ke-Ou 285  
178余紹逖 Yu Roger 286  
179曾俊泰 TSENG Chun-Tai 298  
180呂學明 Lu Tommy 298  
181陳仲平 CHEN Jon 304  
182唐玉山 TANG Michael 310  
183陳繼亮 Chen Ellick 314  
184李立偉 Lee Peter 316  
185佘交詠 SHER C. Allen 320  
186潘志中 Pan Charlie 321   
187沈芳敏 Sheen Fangmiin 322  
188黃嘯谷 HUANG  330  
189魏志浩 WEI Howard 342  
190陳達人 CHEN Ta-Jen 353  
191陳國浥 CHEN Roger 353  
192范桓達 FAN Joseph  353  
193黃郁文 Hwang Eugene 354 9999 
194杭明哲 HAHN Mitchel 357  
195陳昭安 CHEN Andrew 374  
196黃祖威 Hwang Tsuwei  383  
197潘顯勇 Pan Shyan Yung 384 9999 
198李海天 LEE Hai-Tien 388  
199車庭碩 CHE Timothy 404  
200曾繼任 TSENG Chi-Zen 407  
201閆文鼎 YEN Bruce 409  
202Chun-Hung Chen Chen Mark 419  
203鍾國彪 CHUNG  421  
204官建村 KUAN Chien-Tsun 427  
205唐國樑 Tang James 446  
206丁慶榮 TING Ching-Jung 457  
207李恆慈 LEE Heng-Tzu 464  
208程 伉 CHENG Kang 465  
209王元慶 WANG Yuan-Ching 474  
210鄭百鈞 CHENG Daniel 496  
211周智賢 CHOU Chih-Hsien 505  
212潘懷恩 PAN Christopher 505  
213龐大熹 PANG Ta-Hsi 515  
214曾信忠 TSENG Kevin 519  
215洪國銓 Hung Guo-Chiuan 520  
216申博文 Shen Bo-Wen 539  
217林桓毅 Lin Huan-Yi 561  
218孟祺然 MENG Jesse 576  
219簡嘉瑩 CHIEN Sandy 595  
220 Tsai Richard 602  
221李本中 LEE  614  
222王文良 Wang Kevin 618  
223許曉書 HSUE Grace 621  
224涂正杰 Tu Jeff 634  
225施欣怡 Shih Grace 673  
226馮詩琇 FENG Julie 673 M33 
227林佾德 Lin Alex 693  
228蕭富聰 Shaw Fortune 731  
229何雅琦 HO Ya-Chi 785 63 
230宋漢崴 SUNG Henry 879  
231 KUAN Sheng-Yuan 911 94 
232彭靖如 PENG Ching-Ju(Karmen) 911 94 
233 Lin Sandy 913  
234蘇容賦 SU Jung-Fu(Ralph) 917  
235王鵬傑 Wang Benjamin 922  
236金聖智 JIN Sheng-Chih (Peter) 925  
237胡益寧 Hu  I-Ning 927  
238徐書謙 HSU Shu-Chien 932  
239陳姿穎 Chen Tzu-Ying (Daisy) 967  
240謝瑋暄 Shieh  969  
241敶日 Wang Tung-Ling (Tonya) 994  
242林穎聖 Lin Ying-Sheng 1002  
243林宣德 Lin Ted 1006  
244林佳民 Lin Chia-Min 1039  
245郭昱辰 Kuo Yu Chen 1065  
246撱亙 Liaw Adams 1070  
247霅賡 Wang Andrew 1166  
248王燕怡 WONG Yeni 1959 木聯 
249陳嘉和 CHEN Charles 1971  
250婁成俊 LOU Stephen  N23 
251丁維中 Din WeiJon  18 國中部 
252柳樹健 Liu David  26 
253陳義思 CHEN I.S.  38 
254袁健生 Yuan Jason  42 
255陳燿南(Pass Away) Chen Yaw-Nan  54 
256許世光 HSU Shih Kwang  55 
257譚文海 Tan Wen-Hai  93 
258周伯駿 CHOU  9999  
259葉心潔 YEH  9999  
260吳奕惠 WU  9999  
261林浩稜 LIN  9999  
262賴銘賢 Lai  9999  
263陳明祥 Chen Ming-Hsiang 9999  
264 Chern Jack  9999 
265陳乘風 Chen Jimmy 317  
266裘怡婷 Chiu Yi-ting 1023  
267 Lee Katrina  k151